074 2671939

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING WIBBELINK ADVOCATUUR

Wibbelink Advocatuur respecteert de privacy van haar cliënten, opdrachtgevers, relaties en de bezoekers van haar website. In deze privacy- en cookieverklaring leggen we uit hoe en waarom we persoonsgegevens verwerken en hoe we met cookies omgaan.

1. Bereik verklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die Wibbelink Advocatuur van u verwerkt. Daarnaast is deze van toepassing op informatie verkregen door uw gebruik van onze diensten dan wel door uw bezoek aan en gebruik van onze website www.wibbelinkadvocatuur.nl.

2. Verwerking persoonsgegevens
We verwerken vooral persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt. Bijvoorbeeld doordat u gebruik maakt van onze diensten of contact met ons op neemt. Daarnaast verkrijgen wij persoonsgegevens die via de wederpartij, de advocaat van de wederpartij, de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen, psychiatrische instellingen, (gesloten) jeugdinstellingen of andere hulpverlenende instanties aan ons worden verstrekt.

3.
Een persoonsgegeven is ieder gegeven dat een natuurlijke persoon direct of indirect kan identificeren. Denk daarbij aan uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook aan uw geboortedatum, persoonlijke omstandigheden, IP-adres of bankrekeningnummer. De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt zijn van cliënten, leveranciers en relaties.

4. Doelen
We verwerken uw persoonsgegevens onder andere om:
– aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op gebied van bedrijfsadministratie;
– onze diensten als advocaat te kunnen verlenen en u als cliënt(e) goed te vertegenwoordigen;
– onze website te onderhouden en te verbeteren;
– met u en andere partijen te communiceren. Zowel tijdens (de uitvoering van) onze dienstverlening als wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert of contact met ons opneemt.

5.
We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we die hebben verkregen. Wanneer wij uw gegevens voor andere of nieuwe doelen willen gebruiken, zullen wij u hier eerst over informeren.

6. Als u persoonsgegevens niet wil verstrekken
Wibbelink Advocatuur zal u informeren over situaties waarin u verplicht bent om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Dit is het geval als wij bepaalde persoonsgegevens moeten verwerken. Denk hierbij aan een wettelijke plicht zoals het delen van gegevens met de Raad voor Rechtsbijstand of persoonsgegevens die nodig zijn om u te kunnen vertegenwoordigen.

7. Bewaarduur
Wibbelink Advocatuur hanteert verschillende bewaartermijnen. Deze termijnen variëren van enkele weken tot meerdere jaren, bijvoorbeeld vanwege belastingverplichtingen. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten als advocaat, bewaren wij uw gegevens tot maximaal zeven jaar na sluiting van uw dossier.

8. Beveiliging
Wibbelink Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij gaat het om beveiligde verbindingen, versleutelde communicatie, machtigingen voor toegang, fysieke (toegangs)beveiliging en maatregelen op gebied van vernietiging van data.

9. Derde partijen
We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derden. We delen uw persoonsgegevens alleen met derden:
– als dat noodzakelijk is voor de behandeling van uw zaak of vraag;
– als wij dat wettelijk verplicht zijn;
– als u daarvoor toestemming geeft.

10.
Voorbeelden van derden zijn de rechtbank, de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de Kinderbescherming, uw wederpartij. Indien we bij (de uitvoering van) onze dienstverlening een verwerker inschakelen, ontvangt hij uitsluitend die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden dan wel de levering van zijn diensten. We verlangen van de verwerker dat hij uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelt en – in voorkomende gevallen – alleen voor ons verwerkt. We leggen deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst. Voorbeelden van een verwerker is onze softwarepakket voor cliëntendossiers.

11. Website en cookies
Onze website www.wibbelinkadvocatuur.nl maakt alleen gebruik van functionele cookies die de website technisch goed laten werken. Deze verzamelen geen persoonsgegevens.

12. Uw rechten
Op grond van de privacywet heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
– het recht op inzage en kopie;
– het recht op correctie;
– het recht op wissen van gegevens;
– het recht op beperking van de verwerking;
– het recht bezwaar te maken tegen de verwerking;
– het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
– het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

13.
Indien u gebruik wil maken van deze rechten, of meer informatie wil, kunt u via info@wibbelinkadvocatuur.nl een verzoek indienen of contact opnemen
via 074- 2671939.
Let op: bovenstaande rechten gelden niet altijd. Wibbelink Advocatuur hoeft niet in alle gevallen te voldoen aan uw verzoek ter uitoefening van een van deze rechten. We zullen binnen een maand na de ontvangstdatum aan uw verzoek of bezwaar tegemoet komen of u informeren wanneer de afhandeling langer duurt.

14. Klachten
Het kan zijn dat u, ondanks de zorgvuldige aanpak, een klacht hebt over de wijze waarop Wibbelink Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt en/of met uw rechten omgaat. U kunt dan een klacht indienen bij de toezichthouder. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

15. Vragen en contactgegevens
Hebt u vragen over deze privacy- en cookieverklaring of behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op.
Contactgegevens :
Wibbelink Advocatuur
Bongerd 43
7623 KB BORNE
Telefoon +31 74 2671939
E-mail info@wibbelinkadvocatuur.nl
KvK nr. 69551138.